Phan Văn Trường

Phan Văn Trường is a street in Cai Lậy.