Cầu Phú Huân

Cầu Phú Huân is a street in Huyện Cai Lậy.