R.Ông Ba

R.Ông Ba in Huyện Gò Công Đông.

R.Ông Ba

waterway
riverbank