Tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh
Huyện Duyên Hải 1
Thị xã Duyên Hải 14
Huyện Trà Cú 8
Huyện Tiểu Cần 16
Cầu Kè 7
Huyện Càng Long 9
Huyện Cầu Ngang 3
Huyện Châu Thành 19
Thành phố Trà Vinh 153