Tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh
Huyện Duyên Hải 2
Thị xã Duyên Hải 26
Huyện Trà Cú 6
Huyện Tiểu Cần 6
Cầu Kè 1
Huyện Càng Long 12
Huyện Cầu Ngang 3
Huyện Châu Thành 23
Thành phố Trà Vinh 155