Tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh
Huyện Duyên Hải
Thị trấn Long Thành 0
Thị xã Duyên Hải
Phường 1 0
Phường 2 0
Xã Long Toàn 0
Xã Long Hữu 0
Xã Hiệp Thạnh 0
Xã Trường Long Hòa 0
Xã Dân Thành 0
Huyện Trà Cú 6
Huyện Tiểu Cần 7
Cầu Kè 2
Huyện Càng Long 12
Huyện Cầu Ngang 4
Huyện Châu Thành 25
Thành phố Trà Vinh 157