Tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang
Lâm Bình
Bình An 0
Hồng Quang 0
Thổ Bình 0
Na Hang 4
Chiêm Hóa 33
Hàm Yên 6
Tuyên Quang 3
Yên Sơn 27
Sơn Dương 10