Tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang
Lâm Bình
Bình An 0
Hồng Quang 0
Thổ Bình 0
Na Hang 7
Chiêm Hóa 7
Hàm Yên 2
Tuyên Quang 54
Yên Sơn 10
Sơn Dương 14