Phố Xã Tắc

Phố Xã Tắc is a street in Tuyên Quang.