Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long
Huyện Vũng Liêm 21
Bình Minh 66
Huyện Bình Tân 39
Trà Ôn 23
Tam Bình 12
Huyện Mang Thít 9
Thành phố Vĩnh Long 76
Huyện Long Hồ 9