Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long
Huyện Vũng Liêm 3
Thị xã Bình Minh
Phường Cái Vồn
Phường Thành Phước 0
Phường Đông Thuận 0
Xã Thuận An
Xã Đông Bình 0
Xã Đông Thạnh 0
Xã Đông Thành 0
Xã Mỹ Hòa 0
Ấp Thuận Nghĩa A 0
Huyện Bình Tân 39
Trà Ôn 14
Tam Bình 8
Huyện Mang Thít 1
Thành phố Vĩnh Long
Phường 1 0
Phường 2 0
Phường 3 0
Phường 4 0
Phường 5 0
Phường 8 0
Phường 9 0
Xã Trường An 0
Xã Tân Ngãi 0
Xã Tân Hòa 0
Xã Tân Hội 0
Huyện Long Hồ 13