Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long
Huyện Vũng Liêm 5
Thị xã Bình Minh
Phường Cái Vồn 0
Phường Thành Phước 0
Phường Đông Thuận 0
Xã Thuận An 0
Xã Đông Bình 0
Xã Đông Thạnh 0
Xã Đông Thành 0
Xã Mỹ Hòa 0
Huyện Bình Tân
Thị trấn Tân Quới 0
Xã Mỹ Thuận 0
Xã Nguyễn Văn Thảnh 0
Xã Thành Lợi 0
Xã Thành Trung 0
Xã Tân Bình 0
Xã Tân Thành 0
Xã Tân Hưng 0
Xã Tân Lược 0
Xã Tân An Thạnh 0
Trà Ôn
Thị trấn Trà Ôn 0
Tam Bình 7
Huyện Mang Thít
Thị trấn Cái Nhum 0
Thành phố Vĩnh Long
Phường 1 0
Phường 2 0
Phường 3 0
Phường 4 0
Phường 5 0
Phường 8 0
Phường 9 0
Phường Trường An 0
Phường Tân Ngãi 0
Phường Tân Hòa 0
Phường Tân Hội 0
Huyện Long Hồ 15