Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc
Huyện Lập Thạch 7
Huyện Tam Đảo 16
Huyện Tam Dương 7
Huyện Vĩnh Tường 56
Vĩnh Yên 208
Huyện Yên Lạc 8
Huyện Bình Xuyên
Xã Sơn Lôi 0
Thị trấn Hương Canh 0
Phúc Yên 95
Huyện Sông Lô 1