Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc
Huyện Lập Thạch 8
Huyện Tam Đảo 21
Huyện Tam Dương 10
Huyện Vĩnh Tường 56
Vĩnh Yên 213
Huyện Yên Lạc 15
Huyện Bình Xuyên
Xã Sơn Lôi 0
Thị trấn Hương Canh 0
Phúc Yên 91
Huyện Sông Lô 1