Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc
Lập Thạch 19
Tam Đảo 15
Tam Dương 16
Vĩnh Tường 24
Vĩnh Yên 77
Yên Lạc 5
Bình Xuyên 14
Phúc Yên 48