Tỉnh Vĩnh Phúc

Tỉnh Vĩnh Phúc
Lập Thạch 7
Tam Đảo 6
Huyện Tam Dương 7
Vĩnh Tường 49
Vĩnh Yên 184
Yên Lạc 6
Huyện Bình Xuyên
Xã Sơn Lôi 0
Thị trấn Hương Canh 0
Phúc Yên 63
Sông Lô District 1