Tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái
Trạm Tấu 5
Nghĩa Lộ 3
Văn Chấn 6
Văn Yên 14
Mù Cang Chải 2
Lục Yên 7
Yên Bình 7
Thành phố Yên Bái 76
Huyện Trấn Yên 7