Tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái
Trạm Tấu 4
Nghĩa Lộ 3
Văn Chấn 6
Văn Yên 12
Mù Cang Chải 1
Lục Yên 7
Yên Bình 6
Thành phố Yên Bái 76
Huyện Trấn Yên 7