Tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái
Trạm Tấu 3
Nghĩa Lộ 1
Văn Chấn 15
Văn Yên 16
Mù Cang Chải 5
Lục Yên 7
Yên Bình 13
Thành phố Yên Bái 67
Huyện Trấn Yên 32