Thanh Hóa

Thanh Hóa

Thanh Hóa
Mường Lát
Mường Chanh 0
Quan Sơn 15
Quan Hóa 27
Thường Xuân 37
Lang Chánh 29
Như Xuân 38
Như Thanh 30
Tĩnh Gia 15
Nông Cống 37
Sầm Sơn 28
Quảng Xương 26
Đông Sơn 12
Triệu Sơn 13
Hoằng Hóa 34
Hậu Lộc 12
Thanh Hóa 68
Thiệu Hóa 4
Thọ Xuân 38
Yên Định 16
Vĩnh Lộc 25
Cẩm Thủy 14
Ngọc Lặc 48
Bá Thước 32
Thạch Thành 21
Bỉm Sơn 7
Hà Trung 35
Nga Sơn 28