Đường tỉnh 136

Đường tỉnh 136 is a street in Xã Bình Lư.

Đường tỉnh 136

type of road
Country or state road
Place
Bản Pa Pe