Suối Nước Ka

Suối Nước Ka in Xã Trà Leng.

Suối Nước Ka

waterway
stream