тээвэр хүлээж

тээвэр хүлээж is a street in Баян-Өндөр ᠪᠠᠶ᠋ᠠᠨ ᠥᠨᠳᠦᠷ.

тээвэр хүлээж

Object
Bad Weather Shelter
type of road
Stop
Bus stop
УБ-ЭР-УБ авто вогзал