Хүлэг зах

Хүлэг зах is a supermarket in Баян-Өндөр. In the area there is a supermarket.

Хүлэг зах

building
Yes
Shopping
Supermarket
Supermarket
Хүлэг худалдааны төв