Cartogiraffe.com

Вардарски СР

Карта на Вардарски СР. Северна Македонија.

Pin за прикажување на локацијата на мапата Вардарски СР

Вардарски СР
Општина Лозово
Лозово
Аџиматово
Сарамзалино
Аџибегово
Ќоселари
Бекирлија
Кишино
Дорфулија
Каратманово
Милино
Ѓуземелци
Општина Свети Николе
Патетино
Строиманци
Макреш
Горно Ѓуѓанци
Ранченци
Немањици
Орёл
Мездра
Свети Николе
Пеширово
Амзабегово
Ерџелија
Буриловци
Мечкуевци
Арбасанци
Стануловци
Мустафино
Кадрифаково
Богословец
Делисинци
Горно Црнилиште
Долно Црнилиште
Кнежје
Горобинци
Сопот
Трстеник
Долно Ѓуѓанци
Павлешенци
Стањевци
Преод
Крушица
Алакинци
Малино
Општина Велес
Ново Село
Велес
Црквино
Ораовец
Долно Каласлари
Горно Каласлари
Џидимирци
Крушје
Рудник
Лугунци
Иванковци
Сојаклари
Мамутчево
Кумарино
Чалошево
Башино Село
Отовица
Долно Оризари
Горно Оризари
Раштани
Сливник
Новачани
Сопот
Ветерско
Карабуниште
Белештевица
Бузалково
С'лп
’Рлевци
Општина Градско
Долно Чичево
Горно Чичево
Градско
Џидимирци
Убого
Уланци
Ногаевци
Виничани
Свеќани
Водоврати
Двориште
Подлес
Скачинци
Згрополци
Грнчиште
Кочилари
Куридере
Општина Чашка
Витанци
Стари Град
Извор
Ново Село
Крива Круша
Нежилово
Горно Јаболчиште
Долно Јаболчиште
Дреново
Габровник
Ораов Дол
Оморани
Мартолци
Бусилци
Долно Врановци
Поменово
Степанци
Смиловци
Владиловци
Попадија
Крнино
Крајници
Војница
Бањица
Отиштино
Лисиче
Раковец
Чашка
Еловец
Голозинци
Мелница
Горно Врановци
Согле
Плевење
Теово
Бистрица
Мокрени
Богомила
Црешнево
Капиново
Папрадиште
Ореше
Општина Росоман
Паликура
Росоман
Рибарци
Манастирец
Трстеник
Дебриште
Камен Дол
Крушевица
Сирково
Мрзен Ораовец
Општина Кавадарци
Бегниште
Бојанчиште
Брушани
Дабниште
Добротино
Драдња
Драгожел
Галиште
Гарниково
Грбовец
Кесендре
Кошани
Куманичево
Праведник
Ресава
Шешково
Возарци
Дреново
Фариш
Глишиќ
Кавадарци
Марена
Раец
Шивец
Сопот
Ваташа
Бохула
Бунарче
Чемерско
Долна Бошава
Горна Бошава
Клиново
Конопиште
Крњево
Мајден
Мрежичко
Радња
Рожден
’Ржаново
Страгово
Општина Неготино
Липа
Калањево
Пештерница
Брусник
Војшанци
Дуброво
Тремник
Долни Дисан
Горни Дисан
Вешје
Тимјаник
Неготино
Курија
Црвени Брегови
Криволак
Пепелиште
Шеоба
Јаношево
Општина Демир Капија
Демир Капија
Клисура
Дрен
Копришница
Драчевица
Стрмашево
Чифлик
Бесвица
Барово
Кошарка
Челeвец
Иберли
Корешница
Бистренци
Прждево