Вардарски СР

Вардарски СР

Вардарски СР
Општина Лозово
Лозово 0
Аџиматово 0
Сарамзалино 0
Аџибегово 0
Ќоселари 0
Бекирлија 0
Кишино 0
Дорфулија 0
Каратманово 0
Милино 0
Ѓуземелци 0
Општина Свети Николе
Патетино 0
Строиманци 0
Макреш 0
Горно Ѓуѓанци 0
Ранченци 0
Немањици 0
Орёл 0
Мездра 0
Свети Николе 0
Пеширово 0
Амзабегово 0
Ерџелија 0
Буриловци 0
Мечкуевци 0
Арбасанци 0
Стануловци 0
Мустафино 0
Кадрифаково 0
Богословец 0
Делисинци 0
Горно Црнилиште 0
Долно Црнилиште 0
Кнежје 0
Горобинци 0
Сопот 0
Трстеник 0
Долно Ѓуѓанци 0
Павлешенци 0
Стањевци 0
Преод 0
Крушица 0
Алакинци 0
Малино 0
Општина Велес
Ново Село 0
Велес 0
Црквино 0
Ораовец 0
Долно Каласлари 0
Горно Каласлари 0
Џидимирци 0
Крушје 0
Рудник 0
Лугунци 0
Иванковци 0
Сојаклари 0
Мамутчево 0
Кумарино 0
Чалошево 0
Башино Село 0
Отовица 0
Долно Оризари 0
Горно Оризари 0
Раштани 0
Сливник 0
Новачани 0
Сопот 0
Ветерско 0
Карабуниште 0
Белештевица 0
Бузалково 0
С'лп 0
’Рлевци 0
Општина Градско
Долно Чичево 0
Горно Чичево 0
Градско 0
Џидимирци 0
Убого 0
Уланци 0
Ногаевци 0
Виничани 0
Свеќани 0
Водоврати 0
Двориште 0
Подлес 0
Скачинци 0
Згрополци 0
Грнчиште 0
Кочилари 0
Куридере 0
Општина Чашка
Витанци 0
Стари Град 0
Извор 0
Ново Село 0
Крива Круша 0
Нежилово 0
Горно Јаболчиште 0
Долно Јаболчиште 0
Дреново 0
Габровник 0
Ораов Дол 0
Оморани 0
Мартолци 0
Бусилци 0
Долно Врановци 0
Поменово 0
Степанци 0
Смиловци 0
Владиловци 0
Попадија 0
Крнино 0
Крајници 0
Војница 0
Бањица 0
Отиштино 0
Лисиче 0
Раковец 0
Чашка 0
Еловец 0
Голозинци 0
Мелница 0
Горно Врановци 0
Согле 0
Плевење 0
Теово 0
Бистрица 0
Мокрени 0
Богомила 0
Црешнево 0
Капиново 0
Папрадиште 0
Ореше 0
Општина Росоман
Паликура 0
Росоман 0
Рибарци 0
Манастирец 0
Трстеник 0
Дебриште 0
Камен Дол 0
Крушевица 0
Сирково 0
Мрзен Ораовец 0
Општина Кавадарци
Бегниште 0
Бојанчиште 0
Брушани 0
Дабниште 0
Добротино 0
Драдња 0
Драгожел 0
Галиште 0
Гарниково 0
Грбовец 0
Кесендре 0
Кошани 0
Куманичево 0
Праведник 0
Ресава 0
Шешково 0
Возарци 0
Дреново 0
Фариш 0
Глишиќ 0
Кавадарци 0
Марена 0
Раец 0
Шивец 0
Сопот 0
Ваташа 0
Бохула 0
Бунарче 0
Чемерско 0
Долна Бошава 0
Горна Бошава 0
Клиново 0
Конопиште 0
Крњево 0
Мајден 0
Мрежичко 0
Радња 0
Рожден 0
’Ржаново 0
Страгово 0
Општина Неготино
Липа 0
Калањево 0
Пештерница 0
Брусник 0
Војшанци 0
Дуброво 0
Тремник 0
Долни Дисан 0
Горни Дисан 0
Вешје 0
Тимјаник 0
Неготино 0
Курија 0
Црвени Брегови 0
Криволак 0
Пепелиште 0
Шеоба 0
Јаношево 0
Општина Демир Капија
Демир Капија 0
Клисура 0
Дрен 0
Копришница 0
Драчевица 0
Стрмашево 0
Чифлик 0
Бесвица 0
Барово 0
Кошарка 0
Челeвец 0
Иберли 0
Корешница 0
Бистренци 0
Прждево 0