Пелагониски СР

Пелагониски СР

Пелагониски СР
Општина Долнени
Бело Поле 0
Долгаец 0
Маргари 0
Зрзе 0
Дебреште 0
Кошино 0
Лажани 0
Локвени 0
Житоше 0
Дабјани 0
Костинци 0
Рилево 0
Ропотово 0
Сливје 0
Средорек 0
Жабјани 0
Црнилиште 0
Пешталево 0
Сарандиново 0
Секирци 0
Слепче 0
Гостиражни 0
Стровија 0
Дупјачани 0
Небрегово 0
Дреновци 0
Десово 0
Браилово 0
Новоселани 0
Кутлешево 0
Заполжани 0
Вранче 0
Горно Село 0
Забрчани 0
Мало Мраморани 0
Сенокос 0
Долнени 0
Општина Прилеп
Алинци 0
Беловодица 0
Беровци 0
Бешиште 0
Бонче 0
Вепрчани 0
Веселчани 0
Варош 0
Витолиште 0
Врпско 0
Волково 0
Галичани 0
Голем Радобил 0
Големо Коњари 0
Дабница 0
Гуѓаково 0
Дрен 0
Живово 0
Мелница 0
Смолани 0
Дуње 0
Ерековци 0
Загорани 0
Кадино Село 0
Мало Коњари 0
Ново Лагово 0
Кален 0
Канатларци 0
Клепач 0
Кокре 0
Крушевица 0
Крстец 0
Лениште 0
Штавица 0
Прилеп 0
Селце 0
Полчиште 0
Мало Рувци 0
Шелеверци 0
Чумово 0
Старо Лагово 0
Прилепец 0
Пештани 0
Манастир 0
Чаниште 0
Лопатица 0
Подмол 0
Марул 0
Чепигово 0
Тројкрсти 0
Царевиќ 0
Мал Радобил 0
Топлица 0
Тројаци 0
Ракле 0
Никодин 0
Присад 0
Ореовец 0
Плетвар 0
Тополчани 0
Мажучиште 0
Општина Кривогаштани
Подвис 0
Годивле 0
Кореница 0
Кривогаштани 0
Крушеани 0
Воѓани 0
Бела Црква 0
Врбјани 0
Обршани 0
Боротино 0
Пашино Рувци 0
Општина Крушево
Пуста Река 0
Селце 0
Алданци 0
Арилево 0
Белушино 0
Долно Дивјаци 0
Горно Дивјаци 0
Јакреново 0
Норово 0
Милошево 0
Пресил 0
Бирино 0
Борино 0
Крушево ВГ
Острилци 0
Саждево 0
Свето Митрани 0
Врбоец 0
Бучин 0
Општина Могила
Чарлија 0
Путурус 0
Алинци 0
Будаково 0
Добрушево 0
Беранци 0
Могила 0
Трап 0
Радобор 0
Дедебалци 0
Црничани 0
Мојно 0
Мусинци 0
Ношпал 0
Вашарејца 0
Долно Српци 0
Лознани 0
Новоселани 0
Ивањевци 0
Подино 0
Свето Тодори 0
Трновци 0
Општина Новаци
Бач 0
Балдовенци 0
Брник 0
Брод 0
Будимирци 0
Будимирци 0
Добровени 0
Долно Орехово 0
Гермијан 0
Гнилеш 0
Грумази 0
Груништа 0
Ивени 0
Петалино 0
Полог 0
Скочивир 0
Сливица 0
Совиќ 0
Тепавци 0
Велесело 0
Живојно 0
Зовиќ 0
Биљаник 0
Гнеотино 0
Градешница 0
Паралово 0
Рапеш 0
Рибарци 0
Суво Дол 0
Врањевци 0
Зовиќ 2 0
Арматуш 0
Далбеговци 0
Добромири 0
Долно Агиларци 0
Горно Агларци 0
Маково 0
Мегленци 0
Новаци 0
Орле 0
Општина Демир Хисар
Велмевци 0
Железнец 0
Големо Илино 0
Мало Илино 0
Базерник 0
Слоештица 0
Вирово 0
Церово 0
Боиште 0
Смилево 0
Брезово 0
Света 0
Журче 0
Ракитница 0
Растојца 0
Кочиште 0
Зашле 0
Граиште 0
Белче 0
Демир Хисар 0
Стругово 0
Слепче 0
Лесково 0
Мренога 0
Жван 0
Обедник 0
Утово 0
Загориче 0
Кутретино 0
Суводол 0
Вардино 0
Бараково 0
Единаковци 0
Сладуево 0
Прибилци 0
Ново Село 0
Суво Грло 0
Радово 0
Сопотница 0
Доленци 0
Бабино 0
Општина Битола
Битола 0
Драгош 0
Граешница 0
Канино 0
Кишава 0
Острец 0
Велушина 0
Злокуќани 0
Барешани 0
Бистрица 0
Цапари 0
Црновец 0
Доленци 0
Габалавци 0
Ѓавато 0
Гопеш 0
Кажани 0
Кравари 0
Крстоар 0
Лажец 0
Лера 0
Лопатица 0
Маловиште 0
Меџитлија 0
Метимир 0
Нижеполе 0
Облаково 0
Олевени 0
Породин 0
Рамна 0
Секирани 0
Српци 0
Стрежево 0
Свиниште 0
Жабени 0
Братин Дол 0
Долно Егри 0
Драгарино 0
Драгожани 0
Горно Егри 0
Кременица 0
Магарево 0
Оптичари 0
Ротино 0
Средно Егри 0
Старо Змирново 0
Брусник 0
Буково 0
Црнобуки 0
Дихово 0
Долно Оризари 0
Древеник 0
Карамани 0
Крклино 0
Кукуречани 0
Лавци 0
Лисолај 0
Логоварди 0
Ново Змирнево 0
Орехово 0
Поешево 0
Раштани 0
Снегово 0
Трн 0
Трново 0
Општина Ресен
Болно 0
Евла 0
Горно Крушје 0
Илино 0
Лева Река 0
Петрино 0
Горна Бела Црква 0
Горно Дупени 0
Избишта 0
Јанковец 0
Козјак 0
Кривени 0
Ресен 0
Сопотско 0
Златари 0
Арвати 0
Асамати 0
Брајчино 0
Царев Двор 0
Долна Бела Црква 0
Долно Дупени 0
Долно Перово 0
Дрмени 0
Езерани 0
Грнчари 0
Коњско 0
Крани 0
Курбиново 0
Лавци 0
Лескоец 0
Љубојно 0
Наколец 0
Отешево 0
Подмочани 0
Покрвеник 0
Прељубје 0
Претор 0
Рајца 0
Штрбово 0
Шурленци 0
Сливница 0
Стење 0
Стипона 0
Волкодери 0