Cartogiraffe.com

Скопски СР

Карта на Скопски СР. Северна Македонија.

Pin за прикажување на локацијата на мапата Скопски СР

Скопски СР
Град Скопје
Општина Кисела Вода
Општина Аеродром
Општина Гази Баба
Општина Бутел
Општина Чаир
Општина Шуто Оризари
Општина Центар
Општина Сарај
Општина Ѓорче Петров
Општина Карпош
Општина Сопиште
Сопиште
Горно Соње
Ракотинци
Добри Дол
Долно Соње
Чифлик
Барово
Говрлево
Држилово
Патишка Река
Јаболци
Нова Брезница
Света Петка
Општина Студеничани
Студеничани
Морани
Калдирец
Црвена Вода
Рамни Габер
Вртекица
Пагаруша
Долно Количани
Горно Количани
Батинци
Драчевица
Умово
Цветово
Малчиште
Маркова Сушица
Осинчани
Елово
Алдинци
Црн Врв
Општина Зелениково
Таор
Орешани
Зелениково
Пакошево
Ново село
Страхојадица
Смесница
Гумалево
Градовци
Вражале
Добрино
Дејковец
Тисовица
Палиград
Општина Петровец
Кожле
Градманци
Дивље
Сушица
Горно Коњари
Средно Коњари
Долно Коњари
Ќојлија
Петровец
Огњанци
Ржаничино
Катланово
Блаце
Бадар
Брезница
Летевци
Општина Илинден
Мралино
Кадино
Бунарџик
Марино
Илинден
Ајватовци
Бучинци
Мршевци
Дељадровци
Текија
Бујковци
Миладиновци
Општина Чучер Сандево
Блаце
Бразда
Глуво
Чучер Сандево
Горњане
Бањане
Мирковци
Кучевиште
Побожје
Бродец
Брест
Танушевци
Општина Арачиново
Арачиново
Мојанци
Орланци
Грушино