Златиборски управни округ

Златиборски управни округ

Општина Сјеница
Угао Пода Бољаре Црвско Боришиће Гргаје Баре Гошево Захумско Трешњевица Језеро Височка Врбница Плана Тутиће Блато Вишњева Крајиновиће Дујке Царичина Божов Поток Тријебине Дубница Грабовица Праља Шушуре Машовиће Увац Страјиниће Чедово Медаре Сјеница Вапа Доње Лопиже Криваја Доње Горачиће Скрадник Горње Лопиже Ушак Крстац Бачија Дружиниће Урсуле Папиће Чипаље Багачиће Дунишиће Фијуљ Кањевина Понорац Сугубине Бреза Богути Штаваљ Вишњице Ступ Врапци Весковиће Кнежевац Кокошиће Распоганче Брњица Голубан Сушица Лијева Река Шаре Дуга Пољана Раждагиња Зајечиће Крће Врсјенице Буђево Градац Драгојловиће Житниће Петрово Поље Дражевиће Жабрен Међугор Камешница Аливеровиће Кијевци Читлук Цетановиће Рашковиће Расно Крња Јела Растеновиће Долиће Карајукића Бунари Биоц Тузиње Забрђе Љутаје Козник Милићи Црчево Боровиће Калипоље Јевик Кладница
Златиборски управни округ
Град Ужице
Градска општина Севојно
Градска општина Ужице
Општина Ариље
Вране 0
Грдовићи 0
Поглед 0
Вирово 0
Ариље 0
Церова 0
Вигоште 0
Богојевићи 0
Драгојевац 0
Миросаљци 0
Трешњевица 0
Ступчевићи 0
Латвица 0
Добраче 0
Висока 0
Бјелуша 0
Бреково 0
Радошево 0
Радобуђа 0
Гривска 0
Крушчица 0
Северово 0
Општина Бајина Башта
Сијерач 0
Рогачица 0
Љештанско 0
Јакаљ 0
Јеловик 0
Црвица 0
Костојевићи 0
Церје 0
Драксин 0
Добротин 0
Дуб 0
Придоли 0
Обајгора 0
Бајина Башта 0
Вишесава 0
Луг 0
Јагоштица 0
Растиште 0
Перућац 0
Бесеровина 0
Зауглине 0
Коњска Река 0
Рача 0
Мала Река 0
Солотуша 0
Пепељ 0
Пилица 0
Злодол 0
Заглавак 0
Заовине 0
Бачевци 0
Стрмово 0
Оклетац 0
Гвоздац 0
Овчиња 0
Зарожје 0
Општина Чајетина
Шљивовица 0
Трипкова 0
Мачкат 0
Крива Река 0
Рожанство 0
Голово 0
Рудине 0
Мушвете 0
Чајетина 0
Бранешци 0
Саиновина 0
Семегњево 0
Златибор 0
Јабланица 0
Стубло 0
Доброселица 0
Љубиш 0
Алин Поток 0
Раковица 0
Гостиље 0
Трнава 0
Дренова 0
Сирогојно 0
Жељине 0
Општина Косјерић
Сеча Река 0
Цикоте 0
Руда Буква 0
Годечево 0
Маковиште 0
Варда 0
Доња Полошница 0
Горња Полошница 0
Годљево 0
Дубница 0
Галовићи 0
Парамун 0
Косјерић (село) 0
Косјерић (варош) 0
Брајковићи 0
Тубићи 0
Бјелоперица 0
Мушићи 0
Субјел 0
Шеврљуге 0
Мионица 0
Скакавци 0
Росићи 0
Радановци 0
Стојићи 0
Мрчићи 0
Дреновци 0
Општина Нова Варош
Дражевићи 0
Брдо 0
Нова Варош 0
Дрмановићи 0
Мишевићи 0
Тиква 0
Акмачићи 0
Комарани 0
Вилови 0
Драглица 0
Горња Бела Река 0
Доња Бела Река 0
Јасеново 0
Челице 0
Бистрица 0
Рутоши 0
Амзићи 0
Ојковица 0
Трудово 0
Дебеља 0
Горње Трудово 0
Штитково 0
Божетићи 0
Кућани 0
Бурађа 0
Вранеша 0
Негбина 0
Сеништа 0
Радоиња 0
Радијевићи 0
Буковик 0
Љепојевићи 0
Тисовица 0
Општина Пожега
Дражиновићи 0
Мађер 0
Велика Јежевица 0
Мала Јежевица 0
Горња Добриња 0
Душковци 0
Мршељи 0
Љутице 0
Тометино Поље 0
Тврдићи 0
Здравчићи 0
Радовци 0
Узићи 0
Висибаба 0
Расна 0
Пожега 0
Засеље 0
Каленићи 0
Врањани 0
Отањ 0
Честобродица 0
Глумач 0
Бакионица 0
Доња Добриња 0
Средња Добриња 0
Пријановићи 0
Лорет 0
Табановићи 0
Гугаљ 0
Јелен До 0
Папратиште 0
Тучково 0
Пилатовићи 0
Прилипац 0
Горобиље 0
Лопаш 0
Милићево Село 0
Роге 0
Сврачково 0
Годовик 0
Речице 0
Рупељево 0
Општина Прибој
Крњача 0
Ритошићи 0
Заостро 0
Кукуровићи 0
Стрмац 0
Забрђе 0
Сјеверин 0
Живинице 0
Батковићи 0
Црнуговићи 0
Црнузи 0
Милијеш 0
Читлук 0
Сочице 0
Забрњица 0
Плашће 0
Бучје 0
Калуђеровићи 0
Заградина 0
Херцеговачка Голеша 0
Прибојска Голеша 0
Мажићи 0
Калафати 0
Добриловићи 0
Касидоли 0
Пожегрмац 0
Прибојске Челице 0
Прибој
Бања 0
Кратово 0
Рача 0
Јелача 0
Брезна 0
Месна заједница Саставци 0
Месна заједница Нови Прибој 0
Месна заједница Кратово 0
Општина Пријепоље
Горње Бабине 0
Јабука 0
Доње Бабине 0
Сељане 0
Звијезд 0
Јунчевићи 0
Карошевина 0
Осоје 0
Сељашница 0
Врбово 0
Скокуће 0
Мијани 0
Хрта 0
Матаруге 0
Орашац 0
Миљевићи 0
Виницка 0
Прањци 0
Дивци 0
Ивање 0
Ковачевац 0
Мијоска 0
Кошевине 0
Ратајска 0
Чадиње 0
Ораовац 0
Душманићи 0
Залуг 0
Пријепоље 0
Забрдњи Тоци 0
Црквени Тоци 0
Ђурашићи 0
Грачаница 0
Лучице 0
Крушево 0
Доњи Страњани 0
Горњи Страњани 0
Милошев До 0
Горње Горачиће 0
Сопотница 0
Каћево 0
Караула 0
Избичањ 0
Џурово 0
Кучин 0
Расно 0
Дренова 0
Косатица 0
Милешево 0
Хисарџик 0
Аљиновићи 0
Мушковина 0
Међани 0
Бискупићи 0
Правошево 0
Седобро 0
Ташево 0
Поткрш 0
Буковик 0
Поток 0
Завинограђе 0
Баре 0
Гостун 0
Заступ 0
Оштра Стијена 0
Милаковићи 0
Копривна 0
Мрчковина 0
Бродарево 0
Гробнице 0
Слатина 0
Брвине 0
Балићи 0
Бјелахова 0
Ивезићи 0
Гојаковићи 0
Брајковац 0
Кашице 0
Камена Гора 0
Чаушевићи 0
Општина Сјеница
Угао 0
Пода 0
Бољаре 0
Црвско 0
Боришиће 0
Гргаје 0
Баре 0
Гошево 0
Захумско 0
Трешњевица 0
Језеро 0
Височка 0
Врбница 0
Плана 0
Тутиће 0
Блато 0
Вишњева 0
Крајиновиће 0
Дујке 0
Царичина 0
Божов Поток 0
Тријебине 0
Дубница 0
Грабовица 0
Праља 0
Шушуре 0
Машовиће 0
Увац 0
Страјиниће 0
Чедово 0
Медаре 0
Сјеница 0
Вапа 0
Доње Лопиже 0
Криваја 0
Доње Горачиће 0
Скрадник 0
Горње Лопиже 0
Ушак 0
Крстац 0
Бачија 0
Дружиниће 0
Урсуле 0
Папиће 0
Чипаље 0
Багачиће 0
Дунишиће 0
Фијуљ 0
Кањевина 0
Понорац 0
Сугубине 0
Бреза 0
Богути 0
Штаваљ 0
Вишњице 0
Ступ 0
Врапци 0
Весковиће 0
Кнежевац 0
Кокошиће 0
Распоганче 0
Брњица 0
Голубан 0
Сушица 0
Лијева Река 0
Шаре 0
Дуга Пољана 0
Раждагиња 0
Зајечиће 0
Крће 0
Врсјенице 0
Буђево 0
Градац 0
Драгојловиће 0
Житниће 0
Петрово Поље 0
Дражевиће 0
Жабрен 0
Међугор 0
Камешница 0
Аливеровиће 0
Кијевци 0
Читлук 0
Цетановиће 0
Рашковиће 0
Расно 0
Крња Јела 0
Растеновиће 0
Долиће 0
Карајукића Бунари 0
Биоц 0
Тузиње 0
Забрђе 0
Љутаје 0
Козник 0
Милићи 0
Црчево 0
Боровиће 0
Калипоље 0
Јевик 0
Кладница 0