سرک مکتب از تیمور شاه الی باغ ذخیره

سرک مکتب از تیمور شاه الی باغ ذخیره is a street with a maximum speed of 40 with two lanes in ولایت بدخشان.

سرک مکتب از تیمور شاه الی باغ ذخیره

type of road
District road
Lanes
2
Maximum speed
40