شهرستان دره‌شهر

شهرستان دره‌شهر
بخش ماژین
دهستان کولکنی 0
دهستان ماژین 0
بخش مرکزی
دهستان ارمو 0
دهستان زرین دشت 0