شهرستان ملکشاهی

شهرستان ملکشاهی
بخش مرکزی
دهستان شوهان 0
دهستان چمزی 0
بخش گچی
دهستان کبیرکوه 0
دهستان گچی 0