بخش مرکزی

بخش مرکزی
دهستان شوهان 0
دهستان چمزی 29