شهرستان قرچک

شهرستان قرچک
بخش مرکزی قرچک
دهستان قشلاق جیتو 0
دهستان ولی آباد 0
قرچک 0