بخش مرکزی قرچک

بخش مرکزی قرچک
دهستان قشلاق جیتو 48
دهستان ولی آباد 60
قرچک 807