محور جاجرم - گرمه - میامی

محور جاجرم - گرمه - میامی is a street in بخش مرکزی شهرستان گرمه.