بخش مرکزی شهرستان گرمه

بخش مرکزی شهرستان گرمه
دهستان بالادشت 167
دهستان گلستان 6