مسجد امام رضا ع

مسجد امام رضا ع is a place of worship in بخش مرکزی شهرستان گرمه.