زمین های کشاورزی حق الخواجه

زمین های کشاورزی حق الخواجه in بخش مرکزی شهرستان گرمه.

زمین های کشاورزی حق الخواجه

landuse
farmland