میدان امام علی

میدان امام علی is a street in بخش مرکزی شهرستان گرمه.