بخش مرکزی قم

بخش مرکزی قم
دهستان قمرود
شهرک صنعتی محمود آباد 0
دهستان قنوات 71
شهر قم
حاج زینل 0
دورشهر 0
مصلاء 0
نیروگاه 0
میدان نو 0
باغ شازده 0
شاه احمد قاسم 0
جوی شور 0
صدوق 0
یخچال قاضی 0
الوندیه و گذر صادق 0
گذر قلعه 0
آلوچو 0
مهدیه 0
باغ کرباسی 0
سراجه 0
عمار یاسر 0
منطقه ۸
منطقه ۴
منطقه ۵
منطقه ۲
منطقه ۶
منطقه ۷
منطقه ۱
منطقه ۳
قنوات 13