شهرستان قم

شهرستان قم
بخش جعفرآباد
جعفرآباد 31
بخش خلجستان
دستجرد 10
قاهان 3
بخش سلفچگان
راهجرد شرقی 87
نیزار 46
بخش مرکزی
دهستان قمرود
دهستان قنوات
قم
بخش نوفل لوشاتو
فردو 7
کهک 14
شهرک صنعتی شکوهیه 21