بخش جونقان

بخش جونقان
دهستان جونقان 6
دهستان میزدج سفلی 7
شهر جونقان 45
شهر پردنجان 54
شهر چلیچه 35