شهرستان فارسان

شهرستان فارسان
بخش باباحیدر
دهستان سراب علیا 0
دهستان سراب سفلی 0
شهر باباحیدر 0
بخش جونقان
دهستان جونقان 0
دهستان میزدج سفلی 0
شهر جونقان 0
شهر پردنجان 0
شهر چلیچه 0
بخش مرکزی
دهستان میزدج علیا
فارسان 0
شهر گوجان 0