بخش باباحیدر

بخش باباحیدر
دهستان سراب علیا 3
دهستان سراب سفلی 78
شهر باباحیدر 25