بخش موچش

بخش موچش
دهستان امیرآباد 1
دهستان سورسور 2
دهستان عوالان 3
دهستان گاورود 2