شهرستان کامیاران

شهرستان کامیاران
بخش مرکزی کامیاران
دهستان بیلوار 0
دهستان شاهو 0
دهستان ژاورود 0
بخش موچش
دهستان امیرآباد 0
دهستان سورسور 0
دهستان عوالان 0
دهستان گاورود 0