بخش گاریزات

بخش گاریزات
دهستان کهدوئیه 2
دهستان گاریزات 126