شهرستان خاتم

شهرستان خاتم
بخش مرکزی
دهستان فتح آباد 0
دهستان شهریاری 0