شهرستان خاتم

شهرستان خاتم
بخش مرکزی
دهستان فتح آباد 0
دهستان چاهک 0
دهستان شهریاری 0
بخش مروست
دهستان ایثار 0
دهستان هرابرجان 0