بخش مرکزی

بخش مرکزی
دهستان فتح آباد 53
دهستان چاهک 19
دهستان شهریاری 4