بخش مرکزی

بخش مرکزی
دهستان فتح آباد 61
دهستان شهریاری 4