جاده قرچک - ولی آباد

جاده قرچک - ولی آباد is a street in بخش مرکزی قرچک.