ශ්‍රී ලංකාව இலங்கை

ශ්‍රී ලංකාව இலங்கை
வட மாகாணம்
யாழ்ப்பாணம் மாவட்டம் 0
கிளிநொச்சி மாவட்டம் 0
மன்னார் மாவட்டம் 0
முல்லைத்தீவு மாவட்டம் 0
வவுனியா மாவட்டம் 0
கிழக்கு மாகாணம்
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය 0
மட்டக்களப்பு மாவட்டம்
තිරිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කය 0
මධ්‍යම පළාත
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 0
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 0
நுவரெலியா மாவட்டம் 0
උතුරු මැද පළාත
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය 0
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය 0
වයඹ පළාත
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය 0
පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය 0
සබරගමුව පළාත
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 0
දකුණු පළාත
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය 0
මාතර දිස්ත්‍රික්කය
ඌව පළාත
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 0
මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය 0
බස්නාහිර පළාත
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 0
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය