ශ්‍රී ලංකාව இலங்கை

ශ්‍රී ලංකාව இலங்கை
උතුරු පළාත
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය Yāḻppāṇam māvaṭṭam 1196
කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය Kiḷinocaci māvaṭṭam 287
මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය Maṉṉār Māvaṭṭam 93
Mullaitivu District 767
Vavuniya District 1317
නැගෙනහිර පළාත
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය 815
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
තිරිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කය 291
මධ්‍යම පළාත
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 1451
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 337
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය 400
North Central Province
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය 569
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය 206
වයඹ පළාත
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය 2124
පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය 551
Sabaragamuwa Province
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 655
දකුණු පළාත
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය 383
මාතර දිස්ත්‍රික්කය
Uva Province
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 980
මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය 532
Western Province
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 4237
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය