ශ්‍රී ලංකාව இலங்கை

ශ්‍රී ලංකාව இலங்கை
Northern Province
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය Yāḻppāṇam māvaṭṭam 1152
කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය Kiḷinocaci māvaṭṭam 176
මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය Maṉṉār Māvaṭṭam 76
Mullaitivu District 635
Vavuniya District 1103
Eastern Province
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය 758
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
තිරිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කය 259
Central Province
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 1412
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 317
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය 366
North Central Province
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය 474
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය 192
North Western Province
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය 329
Sabaragamuwa Province
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 609
Southern Province
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය 291
මාතර දිස්ත්‍රික්කය
Uva Province
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 754
මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය 218
Western Province
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 4165
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය