ශ්‍රී ලංකාව இலங்கை

ශ්‍රී ලංකාව இலங்கை
Northern Province
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය Yāḻppāṇam māvaṭṭam
කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය Kiḷinocaci māvaṭṭam
මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය Maṉṉār Māvaṭṭam
Mullaitivu District
Vavuniya District
Eastern Province
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
තිරිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කය
Central Province
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
North Central Province
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
North Western Province
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය
Sabaragamuwa Province
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
Southern Province
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
මාතර දිස්ත්‍රික්කය
Uva Province
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය
Western Province
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය