ශ්‍රී ලංකාව இலங்கை

ශ්‍රී ලංකාව இலங்கை
උතුරු පළාත
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය Yāḻppāṇam māvaṭṭam 0
කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය Kiḷinocaci māvaṭṭam 0
මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය Maṉṉār Māvaṭṭam 0
Mullaitivu District 0
Vavuniya District 0
නැගෙනහිර පළාත
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය 0
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය
තිරිකුණාමළය දිස්ත්‍රික්කය 0
මධ්‍යම පළාත
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය 0
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය 0
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය 0
North Central Province
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය 0
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය 0
වයඹ පළාත
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය 0
පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය 0
Sabaragamuwa Province
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 0
දකුණු පළාත
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය 0
මාතර දිස්ත්‍රික්කය
Uva Province
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය 0
මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය 0
Western Province
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය 0
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය