Sabaragamuwa Province

Sabaragamuwa Province
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය
Kongashandiya 1
Moragolla 0
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය 655