จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

ตำบลบ้านสาง
จังหวัดพะเยา
ตำบลบ้านใหม่ 3
ตำบลบ้านสาง 0
ตำบลบ้านต๊ำ 5
ตำบลบ้านต๋อม 16
ตำบลบ้านตุ่น 5
ตำบลจำป่าหวาย 4
ตำบลแม่กา 21
ตำบลแม่นาเรือ 7
ตำบลแม่ใส 11
ตำบลแม่ต๋ำ 15
ตำบลสันป่าม่วง 5
ตำบลท่าจำปี 2
ตำบลท่าวังทอง 22
ตำบลเวียง 52