จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

ตำบลบ้านสาง
จังหวัดพะเยา
ตำบลบ้านใหม่ 3
ตำบลบ้านสาง 0
ตำบลบ้านต๊ำ 5
ตำบลบ้านต๋อม 17
ตำบลบ้านตุ่น 5
ตำบลจำป่าหวาย 5
ตำบลแม่กา 24
ตำบลแม่นาเรือ 7
ตำบลแม่ใส 14
ตำบลแม่ต๋ำ 17
ตำบลสันป่าม่วง 5
ตำบลท่าจำปี 2
ตำบลท่าวังทอง 24
ตำบลเวียง 52