ນຳ້ອູ

ນຳ້ອູ in ເມືອງຍົມມະລາດ.

ນຳ້ອູ

waterway
river