Cartogiraffe.com

ເມືອງຈັນທະບູລີ

ແຜນທີ່ຂອງ ເມືອງຈັນທະບູລີ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ. In der Umgebung finden Sie unter anderem: ຮ້ານອາຫານ: 193; ຂາເຟ: 64; ຮ້ານພັດທະນາ: 57; ອາບນ້ຳ, ສະຖານທໍ: 38. ໃນ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ມີຖະໜົນ 242 ຖະໜົນ.