ນ້ຳງືມ

ນ້ຳງືມ

Gewässer
river
Stadt
ໄຮ່
Dorf
ພ້າວ, ສົມປະເສີດ
Hotel
Bouavanh Hotel
Rathaus
Mairie de Pakngum
Kindergarten
ຕົ້ນກັາ
Beyond dummy