ຫວ້ຍຫລວງ

ຫວ້ຍຫລວງ in ເມືອງຄົງເຊໂດນ.

ຫວ້ຍຫລວງ

waterway
river