ສາລະວັນ

ສາລະວັນ
ເມືອງຄົງເຊໂດນ 8
ເມືອງລະຄອນເພັງ 6
ເມືອງເລົ່າງາມ 6
ເມືອງສະມ້ວຍ 1
ເມືອງສາລະວັນ 25
ເມືອງຕະໂອ້ຍ 3
ເມືອງຕຸ້ມລານ 3
ເມືອງວາປ 10