ສາລະວັນ

ສາລະວັນ
ເມືອງຄົງເຊໂດນ 5
ເມືອງລະຄອນເພັງ 4
ເມືອງເລົ່າງາມ 4
ເມືອງສະມ້ວຍ 1
ເມືອງສາລະວັນ 22
ເມືອງຕະໂອ້ຍ 3
ເມືອງຕຸ້ມລານ 3
ເມືອງວາປ 10