ສາລະວັນ

ສາລະວັນ
ເມືອງຄົງເຊໂດນ 6
ເມືອງລະຄອນເພັງ 4
ເມືອງເລົ່າງາມ 5
ເມືອງສະມ້ວຍ 1
ເມືອງສາລະວັນ 25
ເມືອງຕະໂອ້ຍ 3
ເມືອງຕຸ້ມລານ 3
ເມືອງວາປ 10