ເຊໂປນ

ເຊໂປນ in ເມືອງຕະໂອ້ຍ.

ເຊໂປນ

waterway
river