ເຊໂດນ

ເຊໂດນ in ເມືອງຄົງເຊໂດນ.

ເຊໂດນ

waterway
river